Oświadczenie prawne


Ta strona internetowa jest tworzona i obsługiwana przez Internetową Górniczą Platformę Wydobywania Maszyn (zwaną dalej "platformą wynajmu maszyn górniczych"). Każdy, kto uzyskuje dostęp do tej strony internetowej, czyta wszelkie treści, dokonuje rejestracji użytkownika, pobiera wszelkie materiały z tej witryny lub korzysta z tej witryny w celu dostarczenia. Wyrażając zgodę na następujące warunki, niniejsze warunki stanowią umowę między platformą wynajmu maszyn górniczych a użytkownikiem. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, nie korzystaj z tej witryny. Platforma wypożyczalni maszyn górniczych zastrzega sobie prawo do aktualizacji poniższych warunków bez powiadomienia. Prawa, te aktualizacje będą również rządzić tobą. W dowolnym momencie i niezależnie od okoliczności platforma wypożyczalni maszyn górniczych ma prawo odmówić dostępu i korzystania z tej witryny przez dowolnego użytkownika. Platforma wypożyczalni maszyn górniczych zastrzega sobie prawo do poprawiania, modyfikowania i aktualizowania tego oświadczenia w dowolnym czasie.

Po pierwsze, oświadczenie o prawach autorskich Platforma wypożyczalni maszyn górniczych niezależnie jest właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów na odpowiednich stronach internetowych tej strony lub dzieli się prawami autorskimi materiałów na stronie z dostawcami danych na odpowiednich stronach tej witryny. Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowana lub dublowana na serwerze należącym do platformy wynajmu maszyn niebędących kopalnią bez wyraźnej pisemnej zgody platformy wypożyczalni maszyn górniczych.
Nazwy domen, znaki towarowe, teksty, treści wizualne i dźwiękowe, grafiki i obrazy zawarte na tej stronie są chronione przepisami dotyczącymi znaków towarowych i praw autorskich. Żadne przedsiębiorstwo ani osoba fizyczna nie może ich kopiować ani przekazywać w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody platformy wynajmu maszyn górniczych. Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z tej witryny będzie naruszać postanowienia Prawa Autorskiego Chińskiej Republiki Ludowej oraz inne odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze, a także odpowiednie międzynarodowe konwencje.

Po drugie, ochrona prywatności użytkowników Szanujemy prywatność naszych użytkowników i nie zbieramy informacji o użytkownikach bez zgody użytkownika. W przypadku nazwy użytkownika, adresu e-mail, informacji i adresu, które są wymagane dla usługi, obiecujemy, że nie sprzedamy ani nie zaoferujemy jej żadnej stronie trzeciej bez zgody użytkownika.
Platforma wypożyczalni maszyn górniczych nie będzie publikować ani rozpowszechniać żadnych informacji zarejestrowanych przez użytkowników na tej stronie internetowej, z wyjątkiem następujących przypadków: platforma wil-2
1. Uzyskaj uprzednią zgodę od użytkownika;
2. Zgodnie z wyrokami lub orzeczeniami sądów, instytucjami arbitrażowymi i innymi procedurami sądowymi;
3. Zgodnie z wymaganiami odpowiednich organów rządowych;
4. Użytkownik narusza warunki użytkowania lub wykonuje inne czynności, które szkodzą interesom platformy wynajmu maszyn górniczych;
5. Inne odpowiednie przepisy i regulacje.
Jeśli użytkownicy chcą korzystać z usług, które mogą być świadczone po rejestracji na tej stronie, powinni wyrazić zgodę na następujące: Podaj swoje prawdziwe, poprawne, aktualne i kompletne informacje zgodnie z rejestrem usług na tej stronie i zaktualizuj informacje rejestracyjne w dowolnym momencie, aby upewnić się, że są to Prawdziwe, poprawne, aktualne i kompletne informacje. Jeśli podasz informacje o błędach, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne lub wprowadzające w błąd, lub jeśli ta witryna ma powody, by podejrzewać, że powyższe informacje są nieprawidłowe, fałszywe, nieaktualne lub niekompletne lub wprowadzające w błąd, ta strona zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego konta i odmowa korzystania z wszystkich lub jakiejkolwiek części usług świadczonych na tej stronie, teraz i w przyszłości.

Po trzecie, oświadczenie o znaku towarowym i nazwie domeny Wszystkie wzory platform wynajmu maszyn górniczych i słowne znaki towarowe używane na stronie internetowej platformy wypożyczalni maszyn górniczych (www.rhy.com) są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi platform wynajmu maszyn górniczych w Chinach lub innych krajach i nie są autoryzowane na piśmie przez maszynę górniczą platforma do wynajęcia. Powyższe znaki towarowe nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane przez jakąkolwiek jednostkę lub osobę.
Nazwa domeny strony internetowej platformy wynajmu maszyn górniczych www.rhy.com jest własnością platformy wynajmu maszyn górniczych. Żadna jednostka ani osoba fizyczna nie może jej używać bez pisemnej zgody platformy wypożyczalni maszyn górniczych.

Po czwarte, linki do stron internetowych. Jeśli chciałbyś zamieścić link do tej strony, skontaktuj się z nami, możesz tylko połączyć się z tą stroną po uzyskaniu pisemnej zgody platformy wynajmu maszyn górniczych. Po ustanowieniu połączenia, jeśli platforma wypożyczalni maszyn górniczych uzna, że łącze nie jest już odpowiednie zgodnie z obiektywną sytuacją, ma prawo do anulowania licencji dla łącza. Łącząc się z tą stroną, upewnij się, że używasz linku tekstowego (takiego jak pisemna zgoda platformy wypożyczalni maszyn górniczych, korzystanie z wzorca platformy wypożyczalni maszyn i metody linku tekstowego jest zabronione), kliknij ten link na stronie, aby ustawić, aby otworzyć okno wyświetlania Formularza nie można wyświetlić w ramach witryny linkera.

V. Zwolnienie z odpowiedzialności Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że platforma wynajmu maszyn górniczych pod żadnym pozorem nie ponosi odpowiedzialności za następujące kwestie:
(1) utrata transakcji;
(2) zyski z transakcji lub straty na kontraktach;
(3) Przerwanie działalności;
(4) utratę informacji;
(5) Uszkodzenie lub utrata danych;
(6) utrata mocy lub wycofanie się z rynku;
(7) Czynniki polityczne powodują straty;
(8) Siła wyższa powoduje utratę;
Od początku swojego istnienia platforma wypożyczalni maszyn górniczych została przeznaczona do obsługi przemysłu wydobywczego bitcoinów, zapewniając wszechstronną obsługę przyjaciołom górników od pozyskiwania maszyn górniczych, ich konserwacji i napraw, wdrażania kopalń i odkupu przychodów. W związku z koncepcją inwestycyjną usługi "Cloud Computing Power Mining Service" od operacji wewnętrznej do dzisiejszej oficjalnej operacji i przy zachowaniu "odrzucenia niepełnej dystrybucji korzyści, otwartego i przejrzystego obliczania operacji", ta innowacja ma na celu zbudowanie globalnej sieć dla użytkowników. Platforma usług komputerowych o najwyższej jakości, zapewniająca wysokiej jakości usługi transakcyjne, aby wspierać naszych przyjaciół i klientów, aby zmaksymalizować przychody.
Jakiekolwiek wykorzystanie platformy wypożyczania maszyn górniczych w jakikolwiek sposób (w tym bezpośrednie użycie i pośrednie użycie) jest uważane za akceptację i zatwierdzenie tego oświadczenia. Treść tego oświadczenia jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa Chińskiej Republiki Ludowej, a treść tego oświadczenia będzie interpretowana i stosowana zgodnie z odpowiednimi przepisami Chińskiej Republiki Ludowej.